Algemene Voorwaarden 1. Definities 

1.1 Dienstverlener: Audiodroom Podcastproducties 

1.2 Opdrachtgever: De partij voor wie dienstverlener de werkzaamheden verricht, hetzij bij de opdrachtgever zelf, hetzij bij derden. 

1.3 Diensten: De prestaties waartoe dienstverlener zich verbonden heeft, zoals het adviseren over en maken van podcasts, het geven van podcasttrainingen en andere werkzaamheden. 

1.4 Overeenkomst: Een schriftelijke of per e-mail gemaakte afspraak tussen dienstverlener en opdrachtgever waarin minimaal een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en een prijs zijn vastgesteld. 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten evenals op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen tussen Audiodroom Podcastproducties en opdrachtgever. 

2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden dan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen. 

2.3 Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden vernietigd wordt dan zullen de overige bepalingen van kracht blijven. 

3. Offertes 

3.1 Offertes van Audiodroom Podcastproducties zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 14 werkdagen na de datum van de offerte. Audiodroom Podcastproducties is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding ervan door de opdrachtgever schriftelijk of telefonisch binnen 14 werkdagen wordt bevestigd. 

3.2 De door Audiodroom Podcastproducties opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht in normale werktijden en exclusief reiskosten en BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is aangegeven. 

4. Totstandkoming en uitvoering 

4.1 De overeenkomst tussen Audiodroom Podcastproducties en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat zij een schriftelijke overeenkomst ondertekenen of dat Audiodroom Podcastproducties per e-mail de opdracht bevestigt. 

4.2 De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand gekomen te zijn indien Audiodroom Podcastproducties aanvangt met het leveren van diensten. 

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Audiodroom Podcastproducties het recht om een deel of het geheel van de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat aan alle condities is voldaan waarvan Audiodroom Podcastproducties aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

4.5 Audiodroom Podcastproducties behoudt zich het recht opdrachten van opdrachtgever te weigeren dan wel de opdracht te annuleren, zonder daarbij tot enige vorm van schadevergoeding of dergelijke gehouden te zijn, indien bijvoorbeeld de voorgenomen opdracht volgens Audiodroom Podcastproducties niet zal bijdragen aan de ontwikkelingsvraag van de onderneming van opdrachtgever. Het staat Audiodroom Podcastproducties in een dergelijk geval vrij een andere opdracht de plaats van de door opdrachtgever gewenste opdracht voor te stellen.

5. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten 

5.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht en auteursrecht op de resultaten uit de opdracht komen toe aan opdrachtgever. 

5.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. 

5.3 Audiodroom Podcastproducties heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Audiodroom Podcastproducties het resultaat zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

5.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Audiodroom Podcastproducties jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen. 

6. Gebruik van het resultaat 

6.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Audiodroom Podcastproducties, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen. 

6.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld. 

6.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Audiodroom Podcastproducties kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding. 

6.4 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; b. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 5.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen. 

6.6 De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. 

7. Verplichtingen Audiodroom Podcastproducties 

7.1 Audiodroom Podcastproducties zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bij Audiodroom Podcastproducties aanwezige kennis. 

7.2 De door Audiodroom Podcastproducties aangegane verplichtingen hebben het karakter van een inspanningsverplichting en zijn geen resultaatverplichtingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

7.3 Audiodroom Podcastproducties zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie van opdrachtgever welke hem wordt toevertrouwd. Vertrouwelijk is die informatie welke niet van algemene bekendheid is en waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed. 

8. Annulering, wijziging en ontbinding van overeenkomst 

8.1 Annulering kan schriftelijk of per e-mail geschieden. 

8.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt in geval van annulering door de opdrachtgever de volgende percentages van het factuurbedrag in rekening gebracht: in geval van annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de opdracht door Audiodroom Podcastproducties dient opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs vermeerderd met door Audiodroom Podcastproducties gemaakte kosten te voldoen; in geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opdracht door Audiodroom Podcastproducties dient opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs en gemaakte kosten te voldoen. In het geval van het verschuiven van de opdracht dient opdrachtgever de eerste factuur te voldoen. 

8.3 Opdrachtgever heeft enkel het recht tot ontbinding van de overeenkomst als Audiodroom Podcastproducties, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn (minimaal 21 dagen) gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen als gevolg van de overeenkomst en krachtens de overeenkomst onomstotelijk aansprakelijk zou zijn. Audiodroom Podcastproducties zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

8.4 Audiodroom Podcastproducties kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of anderszins insolvent raakt. Audiodroom Podcastproducties zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

8.5 Bedragen die Audiodroom Podcastproducties heeft gefactureerd of zal factureren in verband met reeds begonnen opdracht blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 

8.6 Indien de overeenkomst betrekking heeft op diensten met een onbepaalde loopduur geldt voor opdrachtgever en Audiodroom Podcastproducties steeds een opzegtermijn van tenminste 3 maanden. 

8.7 Tussentijdse beëindiging van de opdracht door Audiodroom Podcastproducties kan uitsluitend plaatsvinden indien Audiodroom Podcastproducties met feiten of omstandigheden geconfronteerd wordt die zich aan haar invloed onttrekken en/of haar niet bekend waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht en welke het haar onmogelijk maken de opdracht volgens overeenkomst te voltooien. Indien mogelijk zal Audiodroom Podcastproducties de opdracht door een derde laten uitvoeren. Indien dit niet lukt, zal opdrachtgever slechts de tot dan toe gemaakte kosten door Audiodroom Podcastproducties dienen te vergoeden. Indien opdrachtgever een of meerdere van zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming zijdens opdrachtgever op te leveren dat Audiodroom Podcastproducties gerechtigd zal zijn de uitvoering van de opdracht te staken. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever blijven in dat geval onverminderd van kracht. Voorts behoudt. Audiodroom Podcastproducties het recht op vergoeding van de door haar geleden schade. 

9. Bijkomende kosten 

9.1 Bijkomende kosten zoals reis-, verblijf- en kopieerkosten, huur of locatiekosten, materiaalkosten, licentiekosten ten aanzien van gebruikt materiaal en dergelijke worden separaat aan opdrachtgever in rekening gebracht. Een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

9.2 De opdrachtgever betaalt de reiskosten naar de locatie. Indien per auto wordt gereisd, bedraagt de vergoeding €0,50 per km, tenzij anders overeengekomen. 

10. Prijzen 

10.1 De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

10.2 Indien de prijzen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst worden verhoogd, is de opdrachtgever gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden. 

11. Betaling 

11.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen de overeengekomen of op de factuur aangegeven termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na de factuurdatum. Daarna volgt een eerste herinnering waarbij de opdrachtgever wordt verzocht het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen wederom binnen 14 dagen (dus 28 dagen na de factuurdatum). 

11.2 Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald is Audiodroom Podcastproducties gerechtigd, nadat de opdrachtgever nogmaals een tweede herinnering heeft gekregen met daarin een laatste termijnstelling van 14 dagen om aan zijn betalingsverplichting te voldoen (dus 42 dagen na de factuurdatum), deze zonder nadere ingebrekestelling en sommatie in rechte te betrekken. 

11.3 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald is Audiodroom Podcastproducties gerechtigd de wettelijke rente te berekenen. 

11.4 Indien de opdrachtgever niet betaalt na de 2e herinnering, is de opdrachtgever door dat enkele feit in verzuim. Vanaf het intreden van verzuim is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd, onverminderd de overige aan het verzuim verbonden gevolgen. Na het intreden van verzuim is Audiodroom Podcastproducties gerechtigd over te gaan tot het incasseren van de vordering. De kosten verbonden aan dit incasso worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, exclusief BTW; de kosten bedragen echter ten minste €115,– exclusief BTW. 

11.5 Bezwaar tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op. 

11.6 Bij opdrachten boven de €1500,00 incl. btw dient een voorschot van 50% van het factuurbedrag te worden betaald. 

12. Grondslag aanbiedingen. 

12.1 Audiodroom Podcastproducties baseert zich in haar aanbiedingen steeds op de informatie die de opdrachtgever haar verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij Audiodroom Podcastproducties alle belangrijke informatie verstrekt welke voor de opzet en uitvoering van de (advies)opdracht van belang kan zijn. 

13. Aansprakelijkheid 

13.1 Audiodroom Podcastproducties is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Audiodroom Podcastproducties bij uitvoering van enige overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Audiodroom Podcastproducties. In dat geval is de vergoedingsplicht van Audiodroom Podcastproducties beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs. 

13.2 Aansprakelijkheid van Audiodroom Podcastproducties voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

13.3 Opdrachtgever is gehouden Audiodroom Podcastproducties schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Audiodroom Podcastproducties en de opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Audiodroom Podcastproducties. De opdrachtgever vrijwaart Audiodroom Podcastproducties voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade en alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie, die de opdrachtgever aan Audiodroom Podcastproducties verschaft en of beschikbaar heeft gehouden. Deelnemers aan een door Audiodroom Podcastproducties verleende dienst nemen deel op eigen risico, en voor eigen verantwoordelijkheid. 

13.4 Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen twee weken nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Audiodroom Podcastproducties schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 

14. Overmacht 

14.1 In geval van overmacht, zijnde een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die Audiodroom Podcastproducties niet kan worden toegerekend is Audiodroom Podcastproducties gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst op te schorten met een redelijke termijn. In dat geval is Audiodroom Podcastproducties gerechtigd van de opdrachtgever betaling te vorderen van hetgeen door hem voordat de situatie van overmacht is ingetreden, ter uitvoering van de gesloten overeenkomst reeds is verricht. Wanneer deze situatie van overmacht van Audiodroom Podcastproducties langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is zal dan naar verhouding worden afgerekend zonder dat de partijen elkaar iets overigs schuldig zullen zijn. 

14.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan stremming of staking van openbaar vervoer, autopech, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, weersomstandigheden, indien de afgesproken locatie of het te gebruiken materiaal niet beschikbaar is of niet voldoet aan vooraf vastgestelde normen en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst voor Audiodroom Podcastproducties niet mogelijk is. 

15. Bescherming gegevens 

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

15.2 Tenzij anders overlegd, wordt opgenomen audio &video-content voor een periode van 14 dagen na oplevering van het eindproduct bewaard door Audiodroom. Daarna wordt de audio verwijderd.

15.3 Audiodroom Podcastproducties is bevoegd al het aangeleverde materiaal, zoals de foto- en videomateriaal, voor eigen of andere doeleinden te gebruiken, zoals het publiceren op haar eigen website voor onbepaalde tijd. 

15.4 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft op het plaatsen van aan de opdracht gerelateerd materiaal op de website van Audiodroom Podcastproducties, dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken. 

16. Bijzondere bepalingen van diensten


16.1 Indien is overeengekomen dat Audiodroom Podcastproducties een dienst op een door de opdrachtgever aan te wijzen locatie zal verlenen, niet zijnde een locatie geregeld door Audiodroom Podcastproducties, dan dient de opdrachtgever zorg te dragen voor eventuele parkeergelden, een geschikte ruimte met toilet, eet- en drinkvoorzieningen voor de deelnemers en voor voldoende en volledig geïnstalleerde apparatuur en hulpmiddelen conform de daartoe met Audiodroom Podcastproducties gemaakte afspraken. Bij nalatigheid met betrekking tot het bepaalde in dit artikel, is Audiodroom Podcastproducties gerechtigd de dienst met het hierdoor ontstane tijdverlies in te korten dan wel de extra bestede tijd aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

17. Klachten 
 Indien de opdrachtgever niet tevreden is over een verleende dienst van Audiodroom Podcastproducties en een klacht wil indienen, kan dat door een bericht te sturen naar info@audiodroom.nl 

18 Slotbepalingen 


18.1 In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij Audiodroom Podcastproducties. 

18.2 In het geval dat er verschillende overeenkomsten, contracten, afspraken of voorwaarden van toepassing zijn, geldt de volgende rangorde: 1 specifieke overeenkomst, 2 deze algemene voorwaarden. 

18.3 Op alle overeenkomsten met Audiodroom Podcastproducties of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. ANNULERINGSVOORWAARDEN Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de werkzaamheden worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van werkzaamheden wordt 50% van de kosten van de betreffende productie in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang worden de volledige kosten van de betreffende productie in rekening gebracht.